Naše obchodní podmínky elektronického obchodu

Prodávající:

Včelí farma Křovina
Dolánky 4,
29401 Bakov nad Jizerou

IČ : 72059257

Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, vyhlášenými prodávajícím pro dodávku zboží.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím a uhrazením kupní ceny.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém  formuláři.
Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech dle platného zákona.
Prodávající se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníků, bude využívat výlučně jen pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, s celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem.
O odeslání objednávky na vámi uvedenou adresu vás budeme také informovat e-mailem.

Zrušení objednávky

Každá objednávka může být zrušena a to nejpozději do 24 hod od zaslání, e-mailem nebo telefonicky, bez udání důvodu.

Platba

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na e – shopu,  při definitivním potvrzení objednávky.
Zboží zasíláme na dobírku.
Platba předem na účet - č.ú. 726142163/0800.
Faktura je vložena v zásilce.

Balné a poštovné

Zboží je zasíláno přepravní službou  PPL
Cena poštovného:dle platného ceníku přepravní služby.
Balné , 10 kč 1 sklenice medu
Doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození zásilky, obalu zásilky, zboží nepřebírat a ihned sepsat s dopravcem protokol o poškození.

Dodací podmínky

Zboží je expedováno zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, není-li uvedeno jinak. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti informován e-mailem, nebo telefonicky.

Právo na odstoupení od smlouvy – vrácení peněz

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, dle § 53, odst.7 obchodního zákoníku.Rozhodující je datum odeslání zpět dodavateli. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu kupní cena vrácena:

Zboží musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, nesmí být poškozené, musí být kompletní. Musí být odesláno zpět s kopií dokladu o koupi. Náklady na přepravu k dodavateli nese v plné výši kupující. Poštovné a balné, které bylo v objednávce účtováno se nevrací.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud kupující dodrží výše uvedené podmínky.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.

Shodou s kupní smlouvou( podle ods.1 §616) se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem, nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ( je v rozporu), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečných odkladů věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její  opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu  z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To naplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodu s Vámi, v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout aby zjistil případné vady a poškození. Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a neprodleně nás informujte.  Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím, nesprávným skladováním.
O ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován emailem nebo telefonicky.

Platnost údajů a cen

Veškeré údaje uvedené na stránkách jsou platné od 01. 12. 2015 do odvolání.

V situacích, které neupravují tyto Obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.